Om Blistrup Kirkes kirkegård

Om Blistrup Kirkes kirkegård

Blistrup Kirkes kirkegård består af 2 adskilte kirkegårde, nemlig den gamle kirkegård, hvorpå kirken ligger, og den nye kirkegård, som ligger på den anden side af vejen øst for den gamle kirkegård.

 

Den gamle kirkegård består af en gammel del, hvorpå kirken ligger, og en nyere del, som er en udvidelse mod nord.

Den nye kirkegård er opdelt i 4 afdelinger: A, B, C og D.

 

Begravelsesformer:
På Blistrup Kirkes kirkegård er der 2 begravelsesformer: Kistebegravelse (med en fredningstid på 30 år) og urnenedsættelse (med en fredningstid på 15 år), der begge kan ske i eget gravsted, i græs med plade eller i fællesgraven.

 

Ved kiste eller urne i eget gravsted er det gravstedsejerens ansvar, at gravstedet bliver vedligeholdt (dog klippes hækken omkring gravstedet af graveren). Gravstedsejeren kan vælge at indgå en vedligeholdelsesaftale med graveren. Ved fredningstidens udløb vil graveren rette henvendelse til gravstedsejeren for at høre, om fredningstiden ønskes forlænget eller om gravstedet ønskes nedlagt.

 

Ved kiste eller urne i græs med plade må der anbringes en enkelt buket ved pladen. Af hensyn til græsslåningen er det nødvendigt, at der kun er én buket, og at der til buketten bruges en bestemt slags vase, som kan købes hos graveren. Graveren varetager vedligeholdelsen af gravstedet. Ved fredningstidens udløb vil graveren rette henvendelse til gravstedsejeren for at høre, om fredningstiden ønskes forlænget eller om gravstedet ønskes nedlagt.

 

Ved kiste eller urne i fællesgrav må der kun anbringes blomster eller andet ved den store sten, som markerer fællesgraven. Det er således ikke tilladt at anbringe noget på græsarealet. Graveren varetager vedligeholdelsen af fællesgraven. Fredningstiden kan ikke forlænges.

 

 

 

 

 

 

 

-------Kirkegårds vedtægt

Du er her: Blistrup Kirke
 > Anden information
 > Om Blistrup Kirkes kirkegård
 > Kirkegårdsvedtægt
 
Kirkegårdsvedtægt
Se og/eller hent et scan af den gældende, underskrevne vedtægt for Blistrup Kirkegård som PDF-fil her.

 

Vedtægt for Blistrup Kirkegård i Gribskov Kommune og Frederiksværk Provsti, Helsingør Stift
 
A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1. Kirkegården ejes af Blistrup Kirke og bestyres af Blistrup Sogns Menighedsråd.

Stk. 2. Kirkegården er underlagt gældende lov om folkekirkens kirkegårde.

 

§ 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3. Kordegnen og graveren opbevarer hver et eksemplar af et kort over kirkegården.

Stk. 2. Graveren fører en kirkegårdsprotokol på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.
 
B. Gravsteder
§ 4. Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
Erhvervelse og fornyelse
§ 5. Henvendelse om erhvervelse eller fornyelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller urner sker til graveren.

Stk. 2. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt skal ske en begravelse eller urnenedsættelse.

 

§ 6. I forbindelse med erhvervelse af brugsretten til et gravsted udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretager graveren påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 7. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 2. Der kan indgås aftale om erhvervelse af brugsretten til et gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 30 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

 

§ 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.


§ 9. Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, skal fremgå af gravstedsbrevet.
 

§ 10. Hvis brugsretten til et gravsted ønskes fornyet, skal indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom før den løbende brugsperiodes udløb.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om brugsperiodens udløb. Medfører dette efter 30 dage ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Stk. 3. Retten til fornyelse af brugsretten til et gravsted kan fjernes eller begrænses, hvis en reguleringsplan godkendt af provstiudvalget inddrager gravstedet helt eller delvist.
Nedlæggelse og regulering
§ 11. Modtager kirkegården meddelelse om, at brugsretten til et gravsted ikke ønskes fornyet, skal indehaveren af brugsretten give kirkegården en underskrevet erklæring om, at alle brugsberettigede ønsker gravstedet nedlagt.

Stk. 2. Hvis kirkegården ikke modtager den i stk. 1 nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at pårørende bedes henvende sig til graveren. Har ingen henvendt sig efter 12 måneder, nedlægges gravstedet.

 

§ 12. Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Gravstedernes indhegning
§ 14. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hæk.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af brugsretten til gravstedet. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.
Gravstedernes beplantning
§ 15. Hvis bestående beplantning på et gravsted ved dens højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange den beskåret eller fjernet.
Gravminder
§ 16. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Stk. 2. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 3. Det påhviler indehaveren af brugsretten til et gravsted at sikre, at gravmindet er udført så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare for, at det vælter.

Stk. 4. Hvis et gravminde bliver registreret som bevaringsværdigt i henhold gældende lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, påhviler det menighedsrådet at sørge for, at indehaveren af brugsretten til gravstedet, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaveren af brugsretten til et gravsted pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravmindet.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.
Gravstedernes vedligeholdelse
§ 17. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse og har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i kirkegårdens takstblad fastsatte takst. Kontrakt for vedligeholdelse udfærdiges og gælder for et kalenderår og mindst 1 år ad gangen.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved brev, der sendes med afleveringsattest, til indehaveren af brugsretten til gravstedet pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 30 dage.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante eller tilså gravstedet, eller henlægge det i grus, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse eller urnenedsættelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten til gravstedet er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse eller urnenedsættelse, når fredningstiden for den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

§ 18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk.

 

§ 19. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling i overensstemmelse med kirkegårdens takstblad.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Ved erhvervelse af brugsretten til et gravsted skal der betales for vedligeholdelse af hæk eller græs ved gravstedet for hele fredningstiden. Ved fornyelse af brugsretten skal der betales for samme vedligeholdelse for hele det tidsrum, for hvilket brugsretten er fornyet. Betalingen sker til stiftsadministrationen.

Stk. 4. Ved overtagelse af vedligeholdelsen af et gravsted kan kirkegården vælge at bekoste en udskiftning af gravstedets belægning.

Stk. 5. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod betaling udenom kirkekassen.
Særlige bestemmelser for kistegrave
§ 20. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 15 år. Fredningstiden for fostergrave er 2 år.

 

§ 21. En gravplads for en voksen skal være 2,5 x 1,2 m.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen
Særlige bestemmelser for urnegrave
§ 23. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 15 år.

 

§ 24. Et urnegravsted skal være 1,2 x 1,2 m.

Stk. 2. Urner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningstiden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

§ 25. Anvendes en urne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.
Øvrige bestemmelser
§ 26. Der er på kirkegården indrettet særlige afsnit til begravelser og urnenedsættelser i græs.

Stk. 2. Gravsteder i græs skal markeres med en gravsten i form af en rektangulær og plan 35 x 60 cm stor liggesten, som anskaffes og bekostes af indehaveren af brugsretten til gravstedet. Til gravstedet leverer kirkegården en blomstervase.

Stk. 3. Blomster til fællesgraven skal anbringes på det brolagte areal foran den sten, der markerer fællesgraven.

Stk. 4. Kirkegården varetager gravstedernes vedligeholdelse.

Stk. 5. Det er ikke tilladt at plante planter eller lægge blomsterløg i græsset. Det er ikke tilladt at stille potteplanter, krukker, dekorationer eller tilsvarende på gravstedet.

 

§ 27. Begravelser kan ikke finde sted mandage, søndage og helligdage samt juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Stk. 2. Urnenedsættelser kan ikke finde sted søndage og helligdage samt juleaftensdag og nytårsaftensdag.
 
C. Ordensbestemmelser
§ 28. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Derfor gælder følgende bestemmelser:

1)   Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

2)   Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

3)   De til kirkegården hørende redskaber skal efter brug sættes på plads.

4)   Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

5)   Hunde skal føres i snor.

6)   Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

7)   Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med graverens særskilte tilladelse.

8)   Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

9)   Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

10) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

11) Bænke må kun opstilles på gravstederne med graverens samtykke.

Stk. 2. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkeværgen.
 
D. Takster
§ 29. Kirkegårdens takstblad udleveres af graveren på forlangende.

Stk 2. Takstbladet gøres tilgængeligt på hjemmesiden
Vedtaget af Blistrup Sogns Menighedsråd

den 28. februar 2019

Inge Askgaard

Formand for Blistrup Sogns Menighedsråd
Godkendt af Frederiksværk Provstiudvalg

 den 28. marts 2019

Provst Finn Edvardsen

Formand for Frederiksværk Provstiudvalg

 

-----------

 

 

 

 

Find os her

Adresser

Kirke

Blistrup Kirke

Kirkevej 14C, Blistrup

3230 Græsted

Åbningstider

Mandag 08:00 AM

Tirsdag 08:00 AM

Onsdag 08:00 AM

Torsdag 08:00 AM

Fredag 08:00 AM

Lørdag Lukket

Søndag Lukket